Awards
Awards for September 2019
 
Top Killers
pilot award
1. elitatwo
 
27
2.Nakranoth Milesios
 
19
3.Aegis Verseles
 
7
4.luthien vargas
 
3
5.aeon flix
 
3
6.XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
 
3
7.PVPFLEET char
 
2
8.sara lewandowska2
 
2
9.jack jolian
 
2
10.Bertok Francis
 
2
(Kills)
 
Top Scorers
pilot award
1. Nakranoth Milesios
 
24189
2.elitatwo
 
14622
3.Aegis Verseles
 
7748
4.XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
 
3873
5.Serpentis Chief Infantry
 
2937
6.luthien vargas
 
2584
7.Snow Johansson
 
2441
8.PVPFLEET char
 
2354
9.sara lewandowska2
 
2354
10.jack jolian
 
2354
(Points)
 
Top Solokillers
pilot award
1. elitatwo
 
11
2.Nakranoth Milesios
 
10
(Solo kills)
 
Top Damagedealers
pilot award
1. elitatwo
 
24
2.Nakranoth Milesios
 
18
3.SerialKillah
 
1
4.luthien vargas
 
1
5.Mistiqu3
 
1
6.aeon flix
 
1
7.Ciens
 
1
8.Xenon Aspirse
 
1
(Kills w/ most damage)
 
Top Finalblows
pilot award
1. elitatwo
 
28
2.Nakranoth Milesios
 
18
3.jack jolian
 
1
4.Athraws
 
1
(Final blows)
 
Top Podkillers
pilot award
1. elitatwo
 
2
2.Predator BOA
 
1
(Podkills)
 
Top Griefers
pilot award
1. Nakranoth Milesios
 
4
2.Aegis Verseles
 
2
3.Serpentis Chief Infantry
 
1
(Industry kills)
 
Top ISK Killers
pilot award
1. Nakranoth Milesios
 
17
2.elitatwo
 
7
3.Aegis Verseles
 
6
4.XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
 
3
5.luthien vargas
 
2
6.Bertok Francis
 
2
7.Snow Johansson
 
2
8.aeon flix
 
2
9.PVPFLEET char
 
2
10.sara lewandowska2
 
2
(Capital shipkills)
Menu